Inidividu Berdar4h O Dan Preggy Mommy, Anda Berisik0 Mendapat Gigitan Nyamuk Lebih Dari Orang Lain.

NYAMUK SUKA GIG1T SIAPA?

Kadang kadang kita pel1k, mengapa sesetengah indiv1du lebih banyak dig1git ny4muk berband1ng ind1vidu lain. Rupanya ia berpvnca dari fakt0r jvmlah ga$ k4rbon d1oksida yang dihas1lkan oleh seseorang ind1vidu.

Wanita ham1l dan indiv1du bertubvh besar, obe$ akan menghas1lkan lebih banyak ga$ k4rbon d1oksida, $ebab itu mereka membunya1 ris1ko sehingga 2 kal1 g4nda untuk dig1git ny4muk. Bukan seb4b ny4muk suka mereka seb4b b4nyak d4rah. Seperti yang diny4takan, nyamvk lebih cendervng untuk ‘mengg1git’:

1.Individu yang bertvbuh besar.

2.Wan1ta ham1l

3.Ind1vidu kuat berpelvh

4.Berd4rah O

5.Memaka1 paka1an gel4p

6. Ind1vidu yang sedang bersen4m

PETUA HALAU NY4MUK BANY4K DALAM RvMAH

1.Serai

Cara-cara, is1kan beberapa b4tang tangka1 serai yang fre$h ke dalam sebuah bekas. Letakkan beka$ tersebut di bahag1an rumah yang menjad1 tumpuan nyamuk. Selain itu, ia berke$an untuk membvnuh larv4 ny4muk atau jent1k-jent1k yang baru memb1ak.

2.D4un teh

Cara-cara: Rend4m beberapa hela1 daun t3h di dalam air dan tit1skan sedikit m1nyak bij1 anggur. B1arkan selam4 $ejam. Is1 rend4man tersebvt ke dalam beka$ penyembvr dan sembur mana-mana bahag1an rum4h yang menjad1 tumpuan ny4muk.

3.Davn pud1na

Cara-caranya, rend4m beberapa hela1 daun pud1na di dalam air dan tit1skan sedikit m1nyak bij1 anggvr. Bi4rkan sel4ma sej4m. I$i rend4man tersebvt ke dalam beka$ penyembvr dan $pray mana-mana bahag1an rumah yang menjad1 tumpvan ny4muk.

4.Vanilla

Cara-caranya, I$i beberapa helai daun vanilla yang ker1ng di dalam sebuah beka$ dan let4kkan ia di mana-mana bahag1an rvmah yang menjad1 tvmpuan ny4muk.

 

Sumber: Public Health

Be the first to comment on "Inidividu Berdar4h O Dan Preggy Mommy, Anda Berisik0 Mendapat Gigitan Nyamuk Lebih Dari Orang Lain."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*